Wsparcie dla poszukujących pracy w wieku 30+

Na terenie powiatu wałbrzyskiego od 01.11.2016 r. do 28.02.2018 r. trwa nabór do dwóch Projektów skierowanych do osób powyżej 30 roku życia „Otwarta droga do zatrudnienia” i „Praca kluczem do sukcesu”. Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.2 „Wsparcie osób poszukujących pracy”. Potencjalnymi uczestnikami projektów są osoby bezrobotne i bierne zawodowo od 30 roku życia zamieszkałe na terenie powiatu: wałbrzyskiego ziemskiego.

PROJEKTY SĄ SKIEROWANE DO OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WSZYSTKIE PONIŻSZE WYMAGANIA:

1. Są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, w wieku od 30 roku życia.

2. Zamieszkują powiat: wałbrzyski ziemski

W RAMACH PROJEKTÓW OFERUJEMY:

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe wraz z identyfikacją potrzeb osób bez zatrudnienia dla wszystkich uczestników projektów – 216 osób (6h/os.) obejmie: 

  • pogłębioną analizę predyspozycji zawodowych  
  • identyfikację potrzeb i barier osób bez zatrudnienia, w tym identyfikację stopnia oddalenia      od rynku pracy 
  • diagnozę możliwości doskonalenia zawodowego 
  • efektem konsultacji jest Indywidualny Plan Działania dla każdego z uczestników, na podstawie którego uczestnik będzie kierowany na odpowiednie szkolenia i staże. 

Dla uczestnika projektu zwrot kosztów dojazdu, wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej.  

Pośrednictwo pracy

Usługa pośrednictwa dostępna będzie dla wszystkich uczestników w trakcie 2-óch ostatnich miesięcy stażu max. do 1m-ca od jego ukończenia. Stała współpraca uczestników z pośrednikiem umożliwi szybkie uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu udziału w stażu, zmniejszając tym samym ryzyko ponownej dezaktywizacji. 

  • konsultacje indywidualne obejmą: - analizę potrzeb i oczekiwań uczestnika projektu oraz przygotowanie profilu osobistego i zawodowego; - pozyskanie odpowiednich ofert pracy; - udostępnienie rekrutującym pracodawcom danych uczestnika 
  • możliwe wsparcie mobilności geograficznej dla osób u których w trakcie pośrednictwa zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania poprzez zapewnienie środków na zasiedlenie - dodatek relokacyjny w wysokości do 7700 zł, na pokrycie kosztów zamieszkania. 

Dla uczestnika zwrot kosztów dojazdu, wsparcie asystenta ON.

Szkolenia zawodowe

Dostępne dla 216 osób, średni wymiar wsparcia szkoleniowego – 150h/os.  

Zakłada się proces kształcenia uczestników, dla których wsparcie szkoleniowe jest niezbędne do zmiany sytuacji na rynku pracy.

Szkolenia zostaną wybrane na podstawie IPD i w oparciu o analizę potrzeb pracodawców z Województwa Dolnośląskiego.  

Szczególny nacisk kładziony będzie na zdobycie praktycznych umiejętności i uprawnień do wykonywania zawodu – szkolenia prowadzą do nabycia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia- wszystkie szkolenia w projekcie kończą się egzaminem zewnętrznym. 

Dla uczestnika projektu: zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, stypendium 6,65 zł/h, opłacone egzaminy, wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej.

Staż zawodowy - płatny staż w firmie związanej z tematyką szkolenia.

Czas trwania: 5 lub 4 miesiące (uzależnione od projektu), dostępne dla 216 osób, warunkiem przystąpienia jest ukończenie szkolenia lub posiadanie niezbędnych kwalifikacji. 

Odbędzie się on na podstawie umowy Projektodawcy z niezależnym pracodawcą, w wymiarze 8h/dziennie, pn-pt (40h/tyg) lub 7h/dziennie (35h/tyg) dla ON o umiarkowanym/znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z programem i harmonogramem określonym w umowie.  

Stażysta wykonuje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu wyznaczonego po stronie podmiotu przyjmującego na staż, który wprowadza stażystę w zakres obowiązków, monitoruje realizacje obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz udziela informacji zwrotnej. Na 1 opiekuna stażu przypada max. 3 stażystów.  

Dla uczestników projektu: stypendium od 1000-1350 zł (uzależnione od projektu), opłacone badania, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu, wsparcie asystenta ON, zaświadczenie o odbyciu stażu wraz z oceną pracodawcy.

Osoby zainteresowane mogą również uzyskać dodatkowe informacje:

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3315386
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl