Mieszkam

ZARZĄDCY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. (ZUMiK)

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

tel. 74 84 56 384, 74 84 56 233

e-mail: zumik@zumik.com.pl

www.zumik.com.pl

 

 

FACH –MAN. Zarządzanie nieruchomościami

Katarzyna Karkułowska

ul. Bohaterów Getta 34

58-340 Głuszyca

tel. 880 737 862

karkulowska1@onet.eu

 

 

Zarządzanie Nieruchomościami i Doradztwo G.P. Walczak sp. j.

ul. Grunwaldzka 28a

58-340 Głuszyca

tel. 74 84 43 275, 667 992 979 (Grzegorz Walczak), 667 992 966 (Piotr Walczak)

e-mail: biuro@znid.pl, grzegorz.walczak@znid.pl, piotr.walczak@znid.pl.

www. znid.pl/

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

tel. 74 84 56 343

fax. 74 88 08 295

e-mail: ops@opsgluszyca.pl

www.ops.gluszyca.pl/

 
 
 

 

 

         

 

APTEKI, PRZYCHODNIE ZDROWIA

 

Apteka "Flos"

Anna i Dominik Waligórowie

ul. Grunwaldzka 7

58-340 Głuszyca

tel. 74 880 81 61

 aptekaflos@op.pl

godziny otwarcia: pon.- pt. 8.00-18.00, soboty  9.00-13.00

 

Apteka "Stara"

Jolanta Kustra i Sławomira Pietrzak

ul. Grunwaldzka 23

58-340 Głuszyca

tel. 74 845 64 59

www.aptekastara.pl

godz. otwarcia: pon.-pt. 8.00-18.00, soboty 8.00-14.00

 

Centrum Medyczne „Solaris”

ul. Sienkiewicza 59a

58-340 Głuszyca

tel. 74 84 21 400

www.centrum-solaris.pl

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna s.c.

ul. Grunwaldzka 29

58-340 Głuszyca

 tel. 74 88 08 888

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „UNIMED” Spółka z o.o.

ul. Grunwaldzka 24

58-340 Głuszyca

tel. 74 8456212, 74 84 56 245

e-mail: unimed@unimed.pl

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „WAB-MED.” sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 22 A

58-340 Głuszyca
tel. 74 88 08 886, fax. 74 88 08 887
e-mail: przychodnia.rodzinna@wp.pl

 

 

PROJEKT DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW WIEJSKICH GMINY GŁUSZYCA

Projekt Gminy Głuszyca „Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję – budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie miejscowości  Głuszyca Górna, Grzmiąca, Kolce, Łomnica, Sierpnica” uzyskał maksymalną ilość punktów i został najwyżej oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego spośród wszystkich wnioskodawców.

Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie w wysokości 90% inwestycji, która w całości wynosić będzie 950 791,60 zł. Projektem objętych będzie 35 gospodarstw domowych z terenów wiejskich Gminy Głuszyca. Inwestycja polegać będzie na dofinansowaniu instalacji paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu na potrzeby własne gospodarstw domowych lub na dofinansowaniu montażu pomp ciepła do podgrzewania wody. Zaletą inwestycji jest wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Montaż instalacji rozpocznie się niebawem, rozliczenie projektu nastąpi w połowie października 2015 r.

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII!

Gmina Głuszyca informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia nakierowane na zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim.

Inwestycje ujęte są w ramach działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”

Celem działania będą przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), takich jak instalacje fotowoltaiczne.

Wysokość dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych. Minimalny wkład własny 15% kosztów kwalifikowanych.

Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w Biurze Obsługi Klienta do dnia 29 stycznia 2016 r. „Wniosku o uczestnictwo mieszkańca Gminy Głuszyca w projekcie pn.: ”Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję – montaż mikroinstalacji OZE” wraz z załącznikami (ankieta gospodarstwa domowego, pełnomocnictwo).

 

Do pobrania:

- wniosek,

-ankieta,

-pełnomocnictwo,

-regulamin.

Ww. wnioski i załączniki można także pobierać w Biurze Obsługi Klienta.  

 

Złóż wniosek i pozbądź się azbestu!

W dniu 22 grudnia 2015 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu. w ramach  „programu priorytetowego NFOŚiGW cz.2 usuwanie wyrobów zawierających azbest” Gmina Głuszyca ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

Gmina Głuszyca w 2016 r. planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie tych przedsięwzięć. Kosztami kwalifikacyjnymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.  

Maksymalne dofinansowanie  ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW może wynieść do 85% kosztów. Wnioski o przyznanie dofinansowania oraz oświadczenia o udziale w programie na zasadach określonych przez WFOŚiGW można składać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w terminie do 1 lutego 2016 r. Wnioski i oświadczenia są dostępne w Biurze Obsługi Klienta, pok. nr 1.

 

Do pobrania:

- załączniki o dofinansowanie.

 

REKRUTACJA SENIORÓW DO DZIENNEGO DOMU SENIOR – WIGOR

Zapraszamy do udziału w zajęciach Dziennego Domu Senior – WIGOR w Głuszycy. Zajęcia będą realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Senior-WIGOR w Gminie Głuszyca” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Wieloletniego Programu Senior-WIGOR oraz środków Gminy Głuszyca. Celem projektu jest wsparcie seniorów, aktywizacja społeczna oraz integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa.

Projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Głuszyca,
 • są w wieku 60+,
 • są nieaktywne zawodowo (nie pracują i nie poszukują pracy).

Dzienny Dom Senior-WIGOR obejmie wsparciem 15-u seniorów. O planowanym terminie rozpoczęcia zajęć programowych informować będziemy na bieżąco zakwalifikowanych uczestników. 

W ramach projektu proponujemy wszystkim kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • dostęp do zajęć przez 8 godzin od poniedziałku do piątku,
 •  usługi socjalne, w tym posiłek,
 • terapię zajęciową, treningi umiejętności społecznych i pamięci,
 • szeroko pojętą aktywizację, w tym ogólną gimnastykę usprawniającą,
 • zajęcia aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • trening kulinarny i samoobsługi,
 • inne w zależności od potrzeb uczestników.


Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu Senior–WIGOR będą określone w regulaminie. Nabór dokumentów rekrutacyjnych od chętnych uczestników potrwa od 21 grudnia 2015  r. do odwołania.

Kwestionariusz należy składać w siedzibie  Urzędu Miejskiegow Głuszycy ul. Grunwaldzkiej 55.

Szczegółowe informacji dotyczące funkcjonowania Dziennego Domu Senior WIGOR udzielane  są pod numerem tel. 74 88 66 740.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Informacja w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Głuszyca

 

Burmistrz Głuszycy Roman Głód informuje, że istnieje możliwość uzyskania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Beneficjentem programu będzie gmina, która wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie w imieniu mieszkańców w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W tym celu należy przygotować dokumentację projektową wraz z kosztorysem, a także wykonać zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu. Projektem zostaną objęte miejscowości z terenów wiejskich, w tym: Łomnica, Sierpnica, Grzmiąca.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o składanie pisemnych deklaracji w terminie do 25 marca 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (Biuro Obsługi Klienta - pok. nr 1).  Zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod względem możliwości technicznych budowy przydomowych oczyszczalni przez uprawnionego, wyłonionego przez Gminę Głuszyca projektanta. Pozytywna weryfikacja będzie skutkowała koniecznością zawarcia umowy z Gminą na przystąpienie do programu oraz deklaracją poniesienia kosztów za przygotowanie dokumentacji i pokrycia wkładu własnego za wykonanie instalacji.

Gmina na podstawie opracowanej dokumentacji, będzie się ubiegała o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. Montaż finansowy projektu, przedstawia się następująco: 63,63 % kosztów kwalifikowanych - dotacja z UE, pozostałe 36,37% - wkład własny mieszkańca. Ostateczna kwota do zapłaty dla właściciela nieruchomości za montaż instalacji zostanie określona po przeprowadzonym przetargu. Na podstawie rozpoznania rynku szacuje się, że koszt całkowity jednej instalacji wraz z kosztami opracowania dokumentacji projektowej wynosi ok. 13.000 zł. (dla gospodarstwa 4-5 osobowego), z czego wkład właściciela nieruchomości wyniesie ok. 4.800 zł. Ostateczny koszt będzie znany po opracowaniu projektów i wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych. Przewidywana wartość projektu szacowana jest na około 3 mln zł, co daje możliwość wykonania około 200 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Realizacja przedsięwzięcia uwarunkowana jest od otrzymania dofinansowania, w przypadku nieotrzymania dotacji przygotowana dokumentacja zostanie przekazana mieszkańcom w celu indywidualnego ubiegania się o dofinansowanie z innych programów, m.in. z NFOŚIGW lub WFOŚiGW.

 

 

Burmistrz Głuszycy informuje

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z realizacją zadania „Przygotowanie programu rewitalizacji w Gminie Głuszyca” - dokumentu niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie projektów związanych z szeroko pojętą rewitalizacją z funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020- zapraszam przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych na spotkanie w dniu 10 kwietnia 2016 r. o godz. 16:00 do sali widowiskowej Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Grunwaldzka 26 w Głuszycy.

 

Tematem spotkania będzie:

 • przedstawienie założeń do programu rewitalizacji,
 • prezentacja możliwości pozyskania dofinansowań na projekty wynikające z programu,
 • wybór przedstawicieli grup interesariuszy do Komitetu Rewitalizacji,
 • rozpoczęcie konsultacji społecznych mających na celu wyłonienie zadań do realizacji.

Serdecznie zapraszam.

 

Z wyrazami szacunku

 

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

 

 

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3318851
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl