DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności


Urząd Miejski w Głuszycy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://www.gluszyca.pl strony internetowej Gminy Głuszyca.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-05.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Treści niedostępne

  • Skany, obrazy, grafiki, nagrania dźwiękowe, filmy nie posiadają tekstu alternatywnego.
  • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo.
  • Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja.

Wyłączenia

  • Materiały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych lub wiązałyby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Grzegorz Szymański, e-mail: g.szymanski@gluszyca.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu: 74 660 46 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać  skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/.

Dodatkowe informacje

Podmiotowa strona BiP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać. Dla osób słabo widzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych materiałach.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miejskiego w Głuszycy znajduje się przy ulicy Parkowej pod numerem 9.

Jego lokalizacja umożliwia sprawny dojazd ze wszystkich części miasta, środkami komunikacji miejskiej, jak i transportem własnym. 

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Sienkiewicza i jest widocznie oznakowane. Prowadzi do niego wejście z 13 stopniami.

Z lewej strony wejścia znajduje się: Urządzenie dla osób niepełnosprawnych (Dane urządzenia: wytwórca: LIFTPROJEKT; typ: Kali B; nr ewidencyjnym N3028005513; nr fabryczny B/21/1899, rok budowy 2021; udźwig: 385 kg; ilość przystanków: 2).

Dojście do budynku jest wybrukowane i odpowiednio szerokie.

Przy wejściu nie ma przycisku przywoływacza.

Obsługa klientów Urzędu Miejskiego odbywa się na parterze, gdzie znajduje się również toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych. Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy oraz drzwi zapewniają sprawne poruszanie się po tej części budynku.

Do Sali Konferencyjnej/Sali Ślubów znajdującej się na I piętrze prowadzą schody liczące łącznie 25 stopni. Brak windy.

Drugie wejście mieszczące się z tyłu budynku przeznaczone jest dla pracowników Urzędu Miejskiego.

W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Urząd Miejski posiada pętlę indukcyjną z systemem FM (pętla stanowiskowa LA-90 SET).

Budynek nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, kontrastowych lub w druku powiększonym. Nie ma również głośników systemu naprowadzania dźwiękowego.

Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna. Pomieszczenia zostały oznakowane (nr pokoju, imię i nazwisko oraz nazwa zajmowanego stanowiska).

Urząd Miejski ma dostęp do usługi tłumacza polskiego języka migowego. Link do połączenia z Tłumaczem Migam htts://tłumacz.migam.org/gmina-gluszyca

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 4871398
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl