ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDANIA KRYZYSOWEGO

W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, powołano Gmiiny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Do pobrania:
- Zarządzenie nr 11/O/2022 Burmistrza Głuszycy

CZASOWY BRAK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z czasowym brakiem energii elektrycznej w niektórych częściach Gminy Głuszyca, informujemy, że osoby które wymagają wsparcia i pomocy mogą ją uzyskać zgłaszając ten fakt pod podanymi numerami telefonów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy - tel.: 74 8456 343
Zarządzanie Kryzysowe w Gminie Głuszyca - tel.: 74 660 46 42, 512 272 696, 690 637 460
Komisariat Policji w Głyszycy - 47 875 75 00,
Telefon alarmowy - 112

Sołectwo Głuszyca Górna - Sołtys: Anna Słomiana, tel. 539 906 565
Sołectwo Grzmiąca - Sołtys: Robert Turkiewicz
Sołectwo Kolce - Sołtys: Barbara Sokołowska, tel. 509 899 596
Sołectwo Łomnica - Sołtys: Łukasz Pawlik, tel. 600 294 554
Sołectwo Sierpnica - Sołtys: Danuta Jabłońska, tel. 600 646 833
 
W przypadku chęci skorzystania ze wsparcia w postaci schronienia do czasu usunięcia awarii prosimy kontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Jednocześnie informujemy, że osobom, które zgłosiły się po pomoc, została ona udzielona.

RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – państwowa jednostka budżetowa podległa Prezesowi Rady Ministrów, zapewniająca obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i ministra właDo podstawowych zadań RCB należy:

 • Obsługa Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (RZZK) – międzyresortowego zespołu opiniotwórczo–doradczego, właściwego w sprawach inicjowania i koordynowania działań w zakresie zarządzania kryzysowego. Prezes Rady Ministrów jest przewodniczącym RZZK, funkcje sekretarza pełni dyrektor RCB.
 • Monitorowanie i przeprowadzanie analizy zagrożeń w oparciu o dane uzyskiwane ze wszystkich ośrodków kryzysowych funkcjonujących w ramach administracji publicznej.
 • Pełnienie całodobowego dyżuru zapewniającego obieg informacji w ramach Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W przypadku zagrożenia KCZK uruchamia procedury zarządzania kryzysowego oraz odbiera i dystrybuuje sygnały przekazywane przez NATO, UE i ONZ.
 • Ostrzeganie przed zagrożeniami – ALERT RCB oraz publikacja informacji w mediach społecznościowych (Twitter, Facebook, Instagram), na ekranach wielkoformatowych, w środkach masowego przekazu.
 • Nadzór nad ochroną krajowej i europejskiej infrastruktury krytycznej.
 • Tworzenie planów, raportów, analiz i rekomendacji dotyczących zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i prognoz sytuacji kryzysowych.
 • Tworzenie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego wyznaczającego kierunki planowania cywilnego na szczeblu centralnym i wojewódzkim.
 • Tworzenie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego – krajowej oceny ryzyka i strategii ograniczenia ryzyka katastrof.
 • Stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Dodatkowe zadania:

 • Przeciwdziałanie incydentom w obszarze cyberbezpieczeństwa w ramach Zespołu ds. Incydentów Krytycznych (ZIK).
 • Prowadzenie i uczestnictwo w ćwiczeniach i szkoleniach z zakresu zarządzania kryzysowego oraz komunikacji w kryzysie (m.in. Crisis Management Exercise, Integrated Resolve, LIBERO).
 • Zapewnia obieg jawnych i niejawnych informacji między krajowymi podmiotami zarządzania kryzysowego oraz ze strukturami NATO i UE. Administruje Systemem Niejawnej Poczty Internetowej OPAL, który obejmuje ponad dwieście podmiotów wykonujących zadania w zakresie zarządzania kryzysowego i obronności.
 • Monitorowanie i analiza zagrożeń hybrydowych
 • Tworzenie Raportu o Zagrożeniach Bezpieczeństwa Narodowego – krajowej oceny ryzyka i strategii jego ograniczania.
 • Pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego dla ONZ ds. wdrażania Ramowego Programu Działań z Sendai na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof.
 • Inne zadania zlecone przez Prezesa Rady Ministrów – m.in. organizacja relokacji obywateli Afganistanu współpracujących z NATO i ONZ, szczepienia pracowników Kwatery Głównej NATO i obserwatorów OBWE oraz wsparcie słowackiej i rumuńskiej służby zdrowia w walce z COVID-19.

ściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełniąca funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego. Na czele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa stoi dyrektor powoływany przez Prezesa Rady Ministrów.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa koordynuje proces zapobiegania kryzysom, a w razie ich wystąpienia koordynuje proces minimalizacji ich skutków. Dokonuje oceny ryzyka zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa - ujednolica postrzeganie zagrożeń przez poszczególne resorty, a tym samym podwyższa stopień zdolności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami przez właściwe służby i organy administracji publicznej. Działa na poziomie ponadresortowym.

Pracują tu eksperci cywilni, funkcjonariusze służb i żołnierze WP.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 6130937
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl