ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE GŁUSZYCA

W związku z realizacją na terenie Gminy Głuszyca projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy ogłasza nabór kandydatów na opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych (osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym).

SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ?

Opiekunem  może być osoba spełniające poniższe kryteria:

a) osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej;

b) osoba, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej

Dokumenty można składać:

 • osobiście w Biurze Projektu (Urząd Miasta w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.30.
 • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy (ul. Grunwaldzka 38) w godzinach urzędowania Ośrodka.
 • za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera,  na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy ul. Grunwaldzka 38, 58 - 340 Głuszyca

Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych Regulaminem dokumentów rekrutacyjnych tj:

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • DEKLARACJI UDZIAŁU W PROJEKCIE
 • ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Załączniki można pobrać ze strony www Ośrodka Pomocy Społecznej lub w Biurze Projektu i Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW W NABORZE

 UPŁYWA DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Gmina Głuszyca ogłasza nabór do udziału w projekcie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne, w okresie od 01.11.2019 do 31.12.2022.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie na terenie Gminy Głuszyca dziennej formy kompleksowych usług opiekuńczych dla 70 osób potrzeb wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez utworzenie Klubu Seniora (15 miejsc dla 20os (17K)), zapewnienie bieżącego funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy (20 istniejących i 2 nowych miejsc dla 40 osób (35K)), objęcie 10 osób (8K) opieką w miejscu zamieszkania przez 2 opiekunów (2K) i objęcie 10 osób (8K) systemem teleopieki, w terminie 01.11.2019-31.12.2022r.

Projekt skierowany jest do:

• osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie - (weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika i opinii OPS);
• osób z terenu Gminy Głuszyca (woj. dolnośląskie);
• osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych:

Rekrutacja odbędzie się w dniach od 16.09.2020 r. do 31.10.2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne:

 • deklaracja udziału w projekcie,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie uczestnika projektu),
 • formularz zgłoszeniowy,
 • kata zgłoszenia
 • inne wymagane dokumenty.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy, na stronie www.ospgluszyca.pl oraz poniżej do pobrania.

Dokumenty można składać:

 • osobiście w Biurze Projektu (Urząd Miasta w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.30.
 • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy (ul. Grunwaldzka 38) w godzinach urzędowania Ośrodka.
 • za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy ul. Grunwaldzka 38, 58 - 340 Głuszyca

Szczegółowe zasady udziału w projekcie określa Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:
deklaracja udziału w projekcie
zgoda na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie uczestnika projektu)
formularz zgłoszeniowy
karta zgłoszenia

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2021
MODUŁ 2 – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA
KLUBU „SENIOR+” W GŁUSZYCY

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł 1, Gmina Głuszyca pozyskała środki na zapewnienie w bieżącym roku działalności Klubu „Senior+”.

Wartość dofinansowania: 17 800,00 zł

Całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł

Podstawowe informacje o projekcie:

Celem strategicznym Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także ich zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe oraz na rzecz środowiska lokalnego.

W ramach Programu jednostki samorządu mogą otrzymać:
1) jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia (moduł 1),
2) zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia (moduł 2).

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Głuszyca.

 

 

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2021
MODUŁ 2 – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA
DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” W GŁUSZYCY

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł 2, Gmina Głuszyca pozyskała środki na zapewnienie w bieżącym roku działalności Dziennego Domu „Senior+”.

Wartość dofinansowania: 35 600,00 zł

Całkowita wartość projektu: 100 000,00 zł

Podstawowe informacje o projekcie:

Celem strategicznym Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także ich zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe oraz na rzecz środowiska lokalnego.

W ramach Programu jednostki samorządu mogą otrzymać:
1) jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia (moduł 1),
2) zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia (moduł 2).

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Głuszyca.

 

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 5785775
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl