CZYSTE POWIETRZE

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń. Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

BURMISTRZ GŁUSZYCY
informuje,
że punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze” w Urzędzie Miejskim w Głuszycy
przy ul. Grunwaldzkiej 55 otwarty jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 - 10:00

 Szczegółowe informacje o programie
 https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie

Gmina Głuszyca  współpracuje przy realizacji programu „Czyste Powietrze”. Dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, mieszkańcy Głuszycy mają większe szanse na dotacje do 37 tys. zł na wymianę tzw. kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 • 1400 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1960 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Dofinansowanie można otrzymać w formie dotacji. 

Złóż wniosek za pomocą Portalu Beneficjenta – instrukcja krok po kroku >>

Więcej informacji na https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie wolno spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500OC) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym też substancje rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny służący do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.).Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

 

Drugie życie tworzyw sztucznych-wyroby z recyklingu

Źródło odpadów

Tworzywo sztuczne

Produkty wykonane z przetworzonego tworzywa

Butelki

PET

(politereftalan etylenu)

Butelki, długopisy, inne opakowania, włókna(tkanina „polar”), opakowanie spożywcze

Rury, kable, profile okienne

PCW

(polichlorek winylu)

Wykładziny podłogowe, rury, kable, parapety, elementy wzmocnień nabrzeży, podstawy znaków drogowych i ekranów dźwiękochłonnych

Opakowania żywności(tacki, tuby), opakowania kosmetyczne

PP (polipropylen)

Meble ogrodowe, rury, palety, skrzynki, błotniki rowerów, elementy ogrodzeń, doniczki, zderzaki samochodowe

Folie opakowaniowe, folie rolnicze

PE

(polietylen)

Torebki plastikowe, folie budowlane, folie dachowe, torby na śmieci, doniczki, wieszaki, ławki

Opakowania spożywcze

PS

(polistyren)

Opakowania techniczne, wieszaki

Nośniki CD/DVD

PC

(poliwęglan)

Klosze od lamp, kompozyty konstrukcyjne dla elektroniki i motoryzacji

 

Czy wiesz, że:

 • Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu znajduje się w naszym kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajmuje Żywiec, drugie miejsce zajmuje Pszczyna natomiast w pierwszej dziesiątce znajdują się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5 miejsce), Opoczno (6 miejsce), Sucha Beskidzka (7 miejsce) i Godów (8 miejsce). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

 • Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m. in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominach lub na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety powszechne.
 • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zmieszanego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszy niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwałe wystawienie na wysokie stężenie tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

 

Segregacja ma sens

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane przestaje być śmieciem – staje się wartościowym surowcem.

Za każdym razem, kiedy otwieramy szafkę pod zlewem, stajemy przed istotną decyzją: odzyskać czy zmarnować cenne surowce. Jeżeli oddzielimy odpady surowcowe od resztek jedzenia, to mają one szansę stać się nową ławką w parku, gazetą, watą szklaną czy rowerem.

Puszki aluminiowe i opakowania szklane można przetwarzać nieskończoną ilość razy.

Jeden z najpowszechniejszych mitów na temat segregacji śmieci to przekonanie, że posegregowane odpady trafiają do jednej śmieciarki, która wszystko miesza, więc nasza praca w domu idzie na marne – tymczasem to się zmieniło. Nowoczesne pojazdy odbierające posegregowane odpady mają zazwyczaj podział na różne przegrody, do których trafiają poszczególne odpady. Inne rozwiązanie to odbieranie każdego typu odpadów przez inną śmieciarkę.Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska naturalnego. Każda wykorzystana ponownie szklana butelka to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką przez 4 godziny. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 ton boksytu i 700 kilogramów ropy naftowej. Poddane recyklingowi odpady to także mniej wysypisk.

O recyklingu warto pomyśleć już na etapie zakupów. Kupuj tylko tyle, ile naprawdę potrzebujesz. Weź na zakupy torbę wielorazowego użytku. Unikaj produktów jednorazowych i zbędnych opakowań. Wybieraj produkty w opakowaniach, które nadają się do recyklingu, albo są wykonane z materiałów biodegradowalnych. Zanim kupisz kolejny produkt, zwróć uwagę, czy materiał, z którego został wykonany, nadaje się do recyklingu.

Dzięki recyklingowi zmniejszamy także zużycie surowców, których zasoby są ograniczone i emisję szkodliwych substancji do środowiska. Recykling jest ważnym elementem gospodarki krajów rozwiniętych, gdyż umożliwia wytwarzanie nowych produktów przy użyciu znacznie mniejszej ilości surowców i energii. Nowe miejsca pracy powstają głównie w branży gospodarowania odpadami, w tym m.in. przedsiębiorstwach odbierających i segregujących odpady, jak i firmach zajmujących się ich przetwarzaniem.

 

Pomocne linki:

https://www.mos.gov.pl/

www.plasticseurope.pl

http://misja-emisja.pl/

http://www.niskaemisja.pl/

http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

PODARUJ BLISKIM CZYSTE POWIETRZE


MARZY CI SIĘ WYMIANA STAREGO PIECA I OCIEPLENIE DOMU? SPRAWDŹ KREDYT GOTÓWKOWY CZYSTE
POWIETRZE! KREDYT JEST POWIĄZANY Z DOTACJĄ Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”, ZARZĄDZANEGO
PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ. DOTACJA SPŁACI CZĘŚĆ
KAPITAŁU KREDYTU.

ZADBAJMY RAZEM O POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA I ZMNIEJSZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH!

Dla kogo
Z Kredytu Gotówkowego Czyste Powietrze i dotacji mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele:
• domów jednorodzinnych,
• wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Aby otrzymać dotację:
• na poziomie podstawowym – Twój dochód roczny w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie może przekroczyć
100 tys. zł;
• na poziomie podwyższonym – przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w Twoim gospodarstwie domowym nie
może przekroczyć:
– 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
– 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Przeznaczenie kredytu
Kredyt możesz przeznaczyć na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze” – na przykład na wymianę starych źródeł ciepła
na paliwo
stałe na nowoczesne źródła ciepła, służące do ogrzewania budynku i podgrzewania wody.

Na kredyt możesz także:
• ocieplić przegrody budowlane, wymienić okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe;
• kupić i zamontować kolektory słoneczne, mikroinstalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;
• zamówić potrzebną dokumentację, w tym audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród
budowlanych), dokumentację projektową, ekspertyzy.

Wysokość dotacji na spłatę kredytu

Możesz otrzymać dotację:
• na poziomie podstawowym – do 30 tys. zł,
• na poziomie podwyższonym – do 37 tys. zł.

Wysokość Twojej dotacji będzie zależeć również od tego, jakie nowe źródło ciepła zastosujesz
i jak szeroki będzie zakres prac, które planujesz.

Parametry kredytu
• kwota kredytu do 100 tys. zł, przy czym musi być ona wyższa niż kwota dotacji
oraz minimum 95% kwoty kredytu musisz przeznaczyć na pokrycie kwalifikowanych
kosztów, wymienionych w programie „Czyste Powietrze”,
• okres kredytowania od 3 do 120 miesięcy,
• brak prowizji za udzielenie kredytu,
• RRSO 7,43%.

Jak otrzymać kredyt z dotacją
W oddziale naszego banku złóż wniosek o Kredyt Gotówkowy Czyste Powietrze oraz wniosek o dotację z programu
„Czyste Powietrze”.
Bankier pomoże Ci wypełnić dokumenty, a następnie wyśle w Twoim imieniu wniosek o dotację do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
Od nas otrzymasz decyzję dotyczącą kredytu, a od WFOŚiGW – decyzję o przyznaniu dotacji. Abyśmy mogli wypłacić
kredyt, obie decyzje muszą być pozytywne.
• Niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji wypłacimy Ci kredyt.
• W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć
w WFOŚiGW wniosek o jej rozliczenie. WFOŚiGW wypłaci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez
Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu – zaksięgujemy je na poczet spłaty kapitału
kredytu.

Niezbędne dokumenty
Informację o dokumentach wymaganych do złożenia wniosku o Kredyt Gotówkowy Czyste Powietrze i wniosku o dotację
z programu „Czyste Powietrze” znajdziesz na stronie www.aliorbank.pl oraz pod numerem infolinii 19 502.

Zapraszamy do naszych oddziałów!

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,43%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów):
52 083 zł; całkowita kwota do zapłaty: 68 652,25 zł; oprocentowanie zmienne: 7,19%; całkowity koszt kredytu: 16 569,25 zł,
w tym prowizja: 0 zł (0%), odsetki: 16 569,25 zł; 96 miesięcznych rat, w tym 95 równych rat w wysokości 715,14 zł, ostatnia rata:
713,95 zł. Kalkulacja została dokonana na 9.06.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Alior Bank uzależnia decyzję o przyznaniu Kredytu Gotówkowego Czyste Powietrze od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej
klienta. Pełna informacja o kredycie, opłatach i prowizjach jest dostępna na www.aliorbank.pl i w oddziałach własnych banku,
a o programie „Czyste Powietrze” – na stronie www.czystepowietrze.gov.pl. Spełnienie przez klienta kryteriów dochodowych
uprawniających do otrzymania dotacji musi być udokumentowane w sposób opisany w programie „Czyste Powietrze”. Informacja
handlowa według stanu na 6.07.2021 r.
Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (opłacony w całości).

www.aliorbank.pl
www.czystepowietrze.gov.pl

CZYSTE POWIETRZE DLA MIESZKAŃ


Ruszył nabór na wymianę źródeł ciepła w mieszkaniach

Program pilotażowy: "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła                            w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego."

 Nabór wniosków – kliknij tu: https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/budynki-wielorodzinne-pilotaz/w_595,podstawowe-informacje

Czym jest program pilotażowy?

Pilotażowy program wymiany źródeł ciepła w budynkach wielolokalowych realizowany jest w województwie dolnośląskim. Aż 20 mln zł przeznaczą Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poprawę jakości powietrza Dolnego Śląska. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków.

Najwyższe dotacje – do 20 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowanie oraz do 30 tys. zł w podwyższonym – przewidziane są w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. oraz montażem wentylacji. Dla mieszkańców gmin graniczących z Republiką Czeską dotacje będą odpowiednio wyższe o dziesięć punktów procentowych.

Kto może zostać beneficjentem?

Beneficjentami programu w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:

 • do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji;
 • do 15 tys. zł, jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku uzupełnione wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji;
 • do 5 tys. zł, jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu z gminy, nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia.

Beneficjentami pilotażu mogą zostać wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. Mogą one ubiegać się o dotacje do 60% kosztów kwalifikowanych,                         w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł. W ramach pilotażu                      w  WFOŚiGW we Wrocławiu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40% kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.

 Wyższe dotacje dla gmin przygranicznych:

Dla mieszkańców gmin graniczących z Republiką Czeską dotacje będą odpowiednio wyższe o dziesięć punktów procentowych. W programie określono, że tych gmin jest 30, a wśród nich m.in.: Gmina Głuszyca.

Warto zwrócić uwagę na to, że warunki dolnośląskiego pilotażu zakładają, że jeśli w budynku lokalu/mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza, to dotacja będzie pomniejszona proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na jej prowadzenie (jeśli powierzchnia przeznaczona dla działalności gospodarczej przekracza 30% - przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania), a jeżeli budynek/lokal mieszkalny wyposażony jest                  w inne źródło ciepła niż na paliwo stałe lub źródło na paliwo stałe spełniające wymagania minimum klasy 5 normy EN-303-5, wówczas dotacja możliwa jest tylko na docieplenie lub wymianę stolarki okiennej/drzwiowej oraz zakup i montaż wentylacji. Przyszli beneficjenci powinni też wiedzieć, że po zakończeniu przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym nie mogą być użytkowane źródła ciepła na paliwo stałe o klasie niższej niż 5, ponadto wszystkie źródła ciepła muszą spełniać docelowe wymagania uchwał antysmogowych.

Okres kwalifikowalności kosztów:

1.   rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej uznawane są za niekwalifikowane, z wyłączeniem kosztów audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i ekspertyz, o ile poniesiono koszty nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Do dofinansowania nie kwalifikuje się kosztów poniesionych przed oddaniem do użytkowania budynku/lokalu mieszkalnego.

2.   zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie oraz pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń.

EWIDENCJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA WRAZ Z FORMULARZAMI DO POBRANIA

Złóż deklarację w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani są do złożenia                     w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła                 i spalania paliw.

Ewidencję prowadzi oraz jest jej administratorem minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ewidencja obejmie źródła ogrzewania i spalania paliw do 1 MW, które w tej chwili nie wymagają pozwoleń „emisyjnych” ani zgłoszenia w myśl przepisów Prawa ochrony środowiska. Nie ma znaczenia zatem, czy źródło ciepła i spalania paliw znajduje się w domku na działce, czy w kamienicy, w warsztacie czy szpitalu - wszystko trzeba będzie zgłosić, wybierając tylko odpowiednią formę deklaracji. Trzeba będzie zgłosić zarówno kopciuchy jak i wszystkie inne piece i kotły: gazowe, węglowe czy na pellet, piecokuchnie, kominki, pompy ciepła czy ogrzewanie z sieci. W imieniu mieszkańców domów wielorodzinnych zrobi to zarządca, o ile budynek ma jedno źródło ogrzewania i nikt sobie dodatkowo nie zamontował np. kozy czy kominka.

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJE?

 1. W formie elektronicznej, czyli przez internet - za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. W celu złożenia deklaracji można wejść na poniższą stronę:www.zone.gunb.gov.pl CEEB deklaracja online – instrukcja jak złożyć? (POBIERZ)
   
 2. W formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Formularze w formacie pdf znajdziemy na stronie www.zone.gunb.gov.pl w zakładce do pobrania lub poniżej:

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne  (pobierz)

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne (pobierz)

TERMINY NA ZOŻENIE DEKLARACJI   

Deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy.

Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć                        w terminie 14 dni.

CO ZAWIERA DEKLARACJA ?

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

 1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 5. adres e-mail (opcjonalnie).

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Za niezłożenie deklaracji w terminie, będzie grozić kara grzywny.

W przypadku budynków/lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli uznaje się spełnienie tego obowiązku odnoszącego się przecież do budynku. Brak jest również podstaw do karania tego współwłaściciela, który deklaracji nie złożył dla tego budynku.

Baza źródeł ogrzewania to pierwszy moduł. CEEB dostarczy solidnej wiedzy o stanie technicznym budynków w Polsce wszystkim obywatelom. Celem zbierania informacji                    o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina                    w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Docelowo znajdzie się tam znacznie więcej informacji niż tylko informacja                       o źródłach ciepła. CEEB ma gromadzić dane o stanie technicznym budynków, udzielonych dotacjach (np. na termomodernizację, fotowoltaikę), kontrolach straży miejskiej, przeglądach kominiarskich czy kontrolach zagospodarowania odpadów.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Więcej informacji nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać na nw. stronach internetowych:

Nowa odsłona Programu „Czyste Powietrze”

Wprowadzone zmiany dotyczą możliwości otrzymania dotacji z prefinansowaniem, do 50% maksymalnej kwoty dotacji przypadającej dla danego wykonawcy, które będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodne z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami Programu. Nowe rozwiązanie jest skierowane do beneficjentów 2) i 3) części Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” i będzie dostępne dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie.

Wszelkie informacje, w tym o ogłoszeniu naboru, zamieszczane są na stronie www.czystepowietrze.gov.pl oraz na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przedmiotowy materiał dostępny jest też na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego https://bip.dolnyslask.pl/m,1805,ochronasrodowiska.html pkt. 38 „Czyste powietrze”.

Do pobrania - Załącznik do pisma (.pdf, 56KB)

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 5170186
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl