Projekt „NOWA PRACA”

Do projektu zapraszamy osoby w wieku od 30 lat, zamieszkujące na terenie jednego z powiatów:  wołowskiego, górowskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, legnickiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, lwóweckiego, lubańskiego, jeleniogórskiego, dzierżoniowskiego i które aktualnie nie są zatrudnione (są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo).

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

1. Doradztwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działania

2. Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

3. Szkolenie zawodowe (jedno do wyboru):

- Logistyk/Spedytor

- Pracownik obsługi biura

- Opiekun osób starszych

- Telemarketer

4. Trzymiesięczny, płatny staż zawodowy

5. Pośrednictwo pracy.

 

Uczestnicy projektu otrzymują:

- stypendium szkoleniowe w wysokości do 1.180 zł netto (w zależności od szkolenia zawodowego)

- stypendium stażowe w wysokości 1.430 zł netto za każdy miesiąc stażu (w sumie 4.290 zł netto)

- materiały szkoleniowe

- zwrot kosztów dojazdu

- ubezpieczenie NNW

- refundację kosztu badań lekarskich

Udział w projekcie dla osób z grupy docelowej jest bezpłatny.

 

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i poniżej), osoby powyżej 50 roku życia oraz os. ze stopniem niepełnosprawności. Zapewniamy wszelką pomoc potencjalnym uczestnikom na etapie rekrutacji (informacje, porady, pomoc w wypełnianiu dokumentów, itp.).

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Oś priorytetowa 8. Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób z woj. dolnośląskiego, w tym:

60 osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych) – efektywność zatrudnieniowa min. 30%

15 osób długotrwale bezrobotnych – efektywność zatrudnieniowa min. 30%

40 osób o niskich kwalifikacjach – efektywność zatrudnieniowa min. 38%

15 osób z niepełnosprawnościami  – efektywność zatrudnieniowa min. 33%

15 osób w wieku powyżej 50 lat -– efektywność zatrudnieniowa min. 33%

Projekt jest realizowany w okresie od 01.11.2016 r. do  28.02.2018 r.
Biuro projektu mieści się w Wałbrzychu, przy ul. Górniczej 2.

Tel. kontaktowe: 605 591 462 lub 32 209 04 30
adres e-mail: nowapraca@bc1.pl

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3317875
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl