WIEŻA WIDOKOWA

Zwiedzanie wieży Kościoła NMP Królowej Polski

Zwiedznie odbywa się przez cały okres wakacyjny w piątki, soboty i niedziele w godz. 11:00 - 16:00.

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.

Bilety:
-  5 zł normalny,
-  3 zł ulgowy (dzieci po ukończeniu 5 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, dziennych szkół ponadgimnazjalnych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia, emeryci, renciści).

Więcej informacji na temat zwiedzania w regulaminie.

Wieżę zwiedza się bez przewodnika. Po zakupieniu biletu turyści wchodzą na wieżę, gdzie po zeskanowaniu QR kodów ( 4 szt) mają dostęp do historii i  informacji na temat okolic.

REGULAMIN
ZWIEDZANIA WIEŻY KOŚCIOŁA
pw. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI w GŁUSZYCY

 1. Za utrzymanie i eksploatację Wieży Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy, zwanej dalej „Wieżą Kościoła” odpowiada Podziemne Miasto Osówka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 20, 58-340 Głuszyca.
 1. Wieża Kościoła jest udostępniana zwiedzającym w godzinach ustalonych przez Podziemne Miasto Osówka Sp. z o.o. Informację o godzinach zwiedzania Wieży Kościoła Podziemne Miasto Osówka Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.osowka.pl na co najmniej 7 dni przed terminem ich obowiązywania.
 1. Przed wejściem do Wieży Kościoła należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Zwiedzający są obowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu, przepisów ppoż. i BHP oraz do stosowania się do uwag i poleceń obsługi Wieży Kościoła.
 1. Na terenie Wieży Kościoła może jednocześnie przebywać maksymalnie 10 ( dziesięć) Zwiedzających. Podziemne Miasto Osówka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dalszego ograniczenia liczby Zwiedzających mogących jednocześnie przebywać na terenie Wieży Kościoła, w szczególności z uwagi na warunki atmosferyczne lub problemy techniczne.
 1. Zwiedzanie wieży Kościoła trwa maksymalnie 30 minut.
 1. Zwiedzanie Wieży Kościoła możliwe jest po zakupieniu biletu wstępu, zgodnie z obowiązującym cennikiem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 1. Zwiedzanie Wieży Kościoła nie jest możliwe przez dzieci poniżej 5 roku życia.
 1. Do nabycia ulgowych biletów wstępu uprawnieni są:
  - dzieci po ukończeniu 5 roku życia,
  - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, dziennych szkół ponadgimnazjalnych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia,
  - emeryci, renciści.
 1. Zwiedzający może nabyć ulgowy bilet wstępu wyłącznie po okazaniu dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi, w szczególności:
  - ważnej legitymacji szkolnej,
  - legitymacji rencisty, emeryta lub dowodu osobistego z odcinkiem renty lub emerytury.
 1. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie Wieży Kościoła wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 1. Ostatnie wejście na Wieżę Kościoła następuje 30 minut przed jej zamknięciem.
 1. Wieżę Kościoła należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
 1. Podczas zwiedzania zabronione jest spożywanie napojów  oraz żywności oraz rozmowy przez telefon.
 1. Na terenie Wieży Kościoła obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i używania ognia.
 1. Zabrania się wstępu na teren Wieży Kościoła osobom:
  - nietrzeźwym,
  - pod wpływem środków odurzających,
  - zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu,
  - zakłócającym porządek zwiedzania,
  - naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 1. Zabronione jest:
  - wnoszenie na teren Wieży Kościoła broni białej i palnej, amunicji, przedmiotów uznanych  za potencjalnie niebezpieczne,
  - wnoszenie na teren Wieży Kościoła materiałów łatwopalnych, toksycznych i wybuchowych,
  - wnoszenie na teren Wieży Kościoła plecaków i toreb uniemożliwiających swoimi gabarytami poruszanie się drogami komunikacyjnymi wewnątrz obiektu,
  - wejście na teren Wieży ze zwierzętami, za wyjątkiem psów przewodników/asystujących dla osób niepełnosprawnych.
 1. W Wieży Kościoła bezwzględnie zabronione jest:
  - zrzucanie z tarasu widokowego jakichkolwiek przedmiotów,
  - wspinanie się po elementach konstrukcji tarasu widokowego,
  - zaśmiecanie pomieszczeń,
  - niszczenie elementów konstrukcji, wystroju i wyposażenia,
  - wynoszenie elementów wyposażenia obiektu,
  - wnoszenie i wprowadzenie na teren obiektu: rowerów, deskorolek, hulajnóg i innych podobnych sprzętów.
 1. W przypadku złych warunków atmosferycznych (silny wiatr, deszcz, śnieg, grad, mgła, wyładowania atmosferyczne, itp.) o wejściu na platformę widokową Wieży Kościoła decyduje obsługa.
 1. Podziemne Miasto Osówka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia  z terenu Wieży Kościoła Zwiedzających, którzy nie stosują się do Regulaminu. W takim wypadku cena biletu nie podlega zwrotowi.
 1. Podziemne Miasto Osówka Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia będące następstwem nieprzestrzegania Regulaminu korzystania z Wieży Kościoła oraz zasad BHP.
 1. Istnieje możliwość zarezerwowania terminu zwiedzania telefonicznie lub drogą elektroniczną w godzinach otwarcia obiektu. Szczegółowe informacje oraz zasady rezerwacji terminów zwiedzania Podziemne Miasto Osówka Sp. z o.o. umieszcza na stronie internetowej www.osowka.pl na co najmniej 7 dni przed terminem ich obowiązywania.
 1. Rzeczy pozostawione na terenie Wieży Kościoła nie będą przechowywane. W powyższym zakresie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego o postępowaniu z rzeczami znalezionymi.
 1. Zwiedzający ponoszą pełna odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie Wieży Kościoła oraz osobom trzecim.
 1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Wieży Kościoła można zgłaszać w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 14:00 w siedzibie Podziemnego Miasta Osówka Sp. z o.o. przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Głuszycy lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Podziemne Miasto Osówka Sp. z o.o. na stronie internetowej www.osowka.pl.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Prezes Zarządu Podziemnego Miasta Osówka Sp. z o.o.
 1. Nabycie biletu wstępu jest równorzędne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminy Zwiedzania Wieży Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy.

Ceny biletów wstępu na zwiedzanie Wieży Kościoła w roku 2021:

 1. Bilet wstępu: 5 zł.
 1. Bilet wstępu ulgowy: 3 zł.
Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 5025969
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl