Inwestuję

ZAMIESZKAJ W GŁUSZYCY

Tereny inwestycyjne na sprzedaż

 

BURMISTRZ  GŁUSZYCY

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

 

Przedmiotem przetargów są nieruchomości położone w Głuszycy Górnej

- działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 283/1 o pow. 0,3050 ha, 278 o pow. 0,3328 ha, 282 o pow. 1,9151 ha, 280 o pow. 0,4505 ha.

- Nieruchomości będące przedmiotem przetargu stanowią teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem planu KS- teren stacji paliw, UG/UT, KP – teren usług gastronomii i turystyki oraz miejsc postojowych.

 

oraz działka oznaczona numerem 476/3 o powierzchni 0,5436 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – przeznaczona                w planie zagospodarowania symbolem A0P/U 7.4 – tereny produkcji i usług

- Sprzedaż nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.

- Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej              w dniu sprzedaży.

- Przetargi odbędą się w dniu 11.10.2016 r. (wtorek) w godz. od 10:00 do 11:00 w Urzędzie Miejskim  w Głuszycy   ul. Grunwaldzka 55 - sala konferencyjna, pokój  nr 11 (parter).

- W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium  przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Bank Spółdzielczy w Świdnicy Nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w terminie do dnia 6.10.2016 r. włącznie z dopiskiem, że wpłata dotyczy wadium na sprzedaż nieruchomości ze wskazaniem numeru działki.

- Cenę sprzedaży nabywca musi uiścić w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

- Koszty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca.

- Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu zamieszczona jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głuszycy www.bip.gluszyca.pl

- Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 23, tel. 74 88 66 740.

W załączniku:

1. Mapa Głuszycy Górnej

2. Mapa ulicy Boh. Getta

ZAMIESZKAJ  W  GŁUSZYCY

BURMISTRZ  GŁUSZYCY

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

 

Przedmiotem przetargów są nieruchomości położone w Głuszycy Obręb 0001

- działki budowlane oznaczone w ewidencji gruntów numerami od 820/1 do 820/11, o powierzchni od 0,0791 ha do 0,1352 ha, cena za działkę od 35.500,00 zł netto do 60.800,00 zł netto

UWAGA:

Dodatkowo  sprzedaje się na własność udział wynoszący 1/11 w prawie własności działki nr 820/13                        o powierzchni 0,1770 ha położonej  w Głuszycy Obręb 1 stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową

 

- Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są nieuzbrojone, stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol planu A-NN-1.2

- Sprzedaż nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.

- Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

- Przetargi odbędą się w dniu 29.07.2015 r. w godz. od 10:00 do 13:20 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy  ul. Grunwaldzka 55 - sala konferencyjna, pokój  nr 11 (parter).

- W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium  przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Bank Spółdzielczy w Świdnicy Nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006                      w kwocie podanej w powyższej tabeli, w terminie do dnia 23.07.2015 r. włącznie z dopiskiem, że wpłata dotyczy wadium na sprzedaż nieruchomości ze wskazaniem numeru działki.

- Cenę sprzedaży nabywca musi uiścić w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

- Koszty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca.

- Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu zamieszczona jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głuszycy www.bip.gluszyca.pl

- Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 14, tel. 74 88 66 744.

MAPKA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAMIESZKAJ W GŁUSZYCY!

 

BURMISTRZ  GŁUSZYCY

ogłasza II przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Przedmiotem przetargów są nieruchomości:

Lp.

Nr ewidencyjny

działki,

Nr księgi

wieczystej

Pow. działki

( w ha)

 

Położenie

nieruchomości

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Cena wywoławcza

nieruchomości

(w zł) netto

 

Wysokość

wadium

 

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny

wywoławczej

Godzina

przetargu

 

1

820/1

SWiW/00077384/4

0,0860

Głuszyca Obręb 1

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Symbol planu A-NN-1.2

28.000,00

2.800,00

280,00

10:00

2

820/2

SWiW/00077384/4

0,0866

Głuszyca Obręb 1

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Symbol planu A-NN-1.2

29.000,00

2.900,00

290,00

10:20

3

820/3

SWiW/00077384/4

0,0849

Głuszyca Obręb 1

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Symbol planu A-NN-1.2

28.000,00

2.800,00

280,00

10:40

4

820/4

SWiW/00077384/4

0,0816

Głuszyca Obręb 1

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Symbol planu A-NN-1.2

27.000,00

2.700,00

270,00

11:00

5

820/5

SWiW/00077384/4

0,0858

Głuszyca Obręb 1

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Symbol planu A-NN-1.2

29.000,00

2.900,00

290,00

11:20

6

820/6

SWiW/00077384/4

0,1352

Głuszyca Obręb 1

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Symbol planu A-NN-1.2

45.000,00

4.500,00

450,00

11:40

7

820/7

SWiW/00077384/4

0,1115

Głuszyca Obręb 1

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Symbol planu A-NN-1.2

40.000,00

4.000,00

400,00

12:00

8

820/8

SWiW/00077384/4

0,0951

Głuszyca Obręb 1

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Symbol planu A-NN-1.2

33.000,00

3.300,00

330,00

12:20

9

820/9

SWiW/00077384/4

0,0791

Głuszyca Obręb 1

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Symbol planu A-NN-1.2

26.000,00

2.600,00

260,00

12:40

10

820/10

SWiW/00077384/4

0,0791

Głuszyca Obręb 1

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Symbol planu A-NN-1.2

26.000,00

2.600,00

260,00

13:00

11

820/11

SWiW/00077384/4

0,0854

Głuszyca Obręb 1

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Symbol planu A-NN-1.2

29.000,00

2.900,00

290,00

13:20

 UWAGA:

Dodatkowo  sprzedaje się na własność udział wynoszący 1/11 w prawie własności działki nr 820/13 o powierzchni 0,1770 ha położonej  w Głuszycy Obręb 1 stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową

- Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są nieuzbrojone (WZWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej do w/w nieruchomości).

- Sprzedaż nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.

- Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

- Przetargi odbędą się w dniu 10.09.2015 r. w godzinach podanych w tabeli powyżej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy  ul. Grunwaldzka 55 - sala konferencyjna, pokój  nr 11 (parter).

- W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium  przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Bank Spółdzielczy w Świdnicy Nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w kwocie podanej w powyższej tabeli, w terminie do dnia 4.09.2015 r. włącznie z dopiskiem, że wpłata dotyczy wadium na sprzedaż nieruchomości ze wskazaniem numeru działki.

- Dokonując wpłaty wadium przelewem za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  w Głuszycy.

- Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, oraz w przypadku przedsiębiorców potwierdzenie numeru NIP, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym.

- Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

- Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia terminu przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

- Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

- Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

- Cenę sprzedaży nabywca musi uiścić w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

- Koszty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca.

- O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

- Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

- Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 14, tel. 74 88 66 744.

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 5.08.2015r. do 10.09.2015r.                                                                                                

 

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

 

 

Sporz.

K.Łazanowska                                                                                                                                                                                                                  

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 2620427
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl