USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W GMINIE GŁUSZYCA W 2023 ROKU

Burmistrz Głuszycy informuje, iż zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca.

Po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW gmina przystąpi do realizacji ww. zadania.

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Głuszyca, którzy wyrażają chęć usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości w 2023 roku, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, zobowiązani są do złożenia wniosku o udział w programie dofinansowania.

Warunkiem zakwalifikowania wniosku do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w „Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest sporządzonej dla Gminy Głuszyca”.

Wniosek należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 3 lutego 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Głuszycy przy ul. Parkowej 9 w Biurze Obsługi Klienta lub na adres e-mail: bok@gluszyca.pl

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Wnioskodawca ponosi koszty związane z zakupem nowych materiałów budowlanych oraz kosztów ich wbudowania, związanych z wykonaniem nowej konstrukcji i pokrycia dachu. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania stosownej ostatecznej decyzji w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.)

Realizacja zadania będzie możliwa wyłącznie w przypadku uzyskania przez Gminę Głuszyca dofinansowania oraz zakwalifikowania do realizacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Więcej informacji – 74 660 46 75

 

- Wniosek do pobrania

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 5936820
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl