XIII edycja konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi"

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2019 roku. Termin naboru: od 11 lutego do 15 marca 2019 roku.

 

Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.


Należy zapoznać się z podstawowymi warunkami udziału w konkursie, które zostały uzupełnione o dodatkowe zapisy:

1.    Beneficjentem pomocy może być tylko i wyłącznie gmina wiejska, lub miejsko - wiejska.
2.    Projekt nie może być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
3.    Maksymalna wysokość dofinansowania projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł.
4.    Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.
5.    Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy założeniu że wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania.
6.    Za zakończenie realizacji zadania projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.
7.    Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 31 października 2019 roku.
8.    Wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu (wnioski o aneksowanie umowy) należy zgłaszać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu rozliczenia zadania.
9.    Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.
10.    Zadanie może być realizowane wyłącznie zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych oraz z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zakresy działania:

1. budowa, przebudowa, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno – kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, etc.;
2. zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem;
3. tworzenie punktów informacji turystycznej oraz budowy i remontu szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, wodnych, tras narciarstwa biegowego) wraz z ich oznakowaniem;
4. zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych;
5. remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem zbiorów bibliotecznych.


Niewielkiej modyfikacji uległ zakres 5 dot. bibliotek, w którym możliwy jest również zakup oprócz księgozbiorów/książek innych zbiorów bibliotecznych, jak audiobooki czy płyty DVD.

Ponadto w pkt. IX. Kryterium dostępu zmieniono sposób punktacji odnoszącej się do dochodu podatkowego gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Obecnie kryterium będzie oceniane na podstawie wskaźnika wyrażonego dla średniej wojewódzkiej (tabela na podst., której została obliczona ww. średnia - patrz: dokumenty do pobrania).

Jeżeli dokumenty złożone do konkursu są nieprawidłowe, wymagają uzupełnienia lub wyjaśnień, wzywa się gminę do usunięcia nieprawidłowości, uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie do 7 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu do UMWD), licząc od następnego dnia po dniu doręczenia wezwania, przy czym wezwania mogą być dokonywane w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem. Dopuszcza się maksymalnie dwa uzupełnienia do poprawy wniosku.


Wniosek należy sporządzić i złożyć na wzorze udostępnionym poniżej wraz z załączonym na płycie CD formularzem wniosku w rozszerzeniu .doc lub .docx oraz zestawieniem rzeczowo – finansowym w rozszerzeniu .xls  lub .xlsx.
Przed przystąpieniem do sporządzania wniosku zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania formularza wniosku i zestawienia rzeczowo – finansowego.


Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich, IV piętro, pok. 428 lub za pośrednictwem poczty. W tegorocznej edycji konkursu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a nie data stempla pocztowego, jak w poprzednich edycjach (dot. to zarówno złożenia wniosku, jak i uzupełnień/poprawek).


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z następującymi osobami:

•    Magdalena Hutta – Kowalska, email: magdalena.hutta-kowalska@umwd.pl

•    Łukasz Kukulski, email: lukasz.kukulski@umwd.pl

•    Marta Pasierska, email: marta.pasierska@umwd.pl

Telefon: (71) 776 98-31 lub (71) 776 96-32


Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała nr 336/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego
2. Zasady ubiegania się o wsparcie
3. Wzór wniosku o dofinansowanie
4. Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
5. Instrukcja do wniosku
6. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy 2019 r.
7. Oświadczenie – osiągnięcie celu projektu
8. Oświadczenie – praca własna mieszkańców
9. Oświadczenie – wpis do SSRW
10. Oświadczenie – zabezpieczenie środków finansowych
11. Oświadczenie – Prawo Budowlane

 

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 5193497
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl