POZYTYWNE OPINIE RIO DLA GMINY GŁUSZYCA

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowała uchwałę budżetową Gminy Głuszyca na rok 2016 oraz uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2016-2027.

Pozytywna opinia RIO dotyczyła prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XVIII/114/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2016-2027 oraz w uchwale budżetowej na rok 2016 Nr XVIII/l 15/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. RIO pozytywnie zaopiniowało także możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w wymienionej uchwale w sprawie budżetu.

Podstawą prawną pozytywnych opinii RIO są art. 217, 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. W wydawanej opinii Regionalna Izba Obrachunkowa oceniła możliwość sfinansowania deficytu Gminy na podstawie wskazanych źródeł jego finansowania oraz ich wpływu na kształtowanie się długu jednostki samorządu terytorialnego.

Skład Orzekający RIO ustalił, że w 2016 r. zaplanowano dochody budżetu Gminy Głuszyca w kwocie 29,506.708,51 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 24.316.708,51 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.190.000 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 740.000 zł. Wydatki budżetu wynosić będą 31.509.742,95 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 23.809.742,95 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7,700.000 zł. Deficyt budżetu w kwocie 2.003.034,44 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji przychodowych. Przychody zwrotne budżetu wynosić będą 3,370.000 zł (emisja obligacji). Rozchody budżetu w kwocie 1.366.965,56 zł przeznaczone będą na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2016-2027 i dla każdego roku objętego prognozą określono wielkości budżetowe, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.  Integralną częścią prognozy finansowej jest prognoza długu, która została opracowana dla całego okresu jego spłaty.  Przewidywana na koniec 2016 r. kwota długu wynosi 13.743.436,90 zł, co stanowi 46,58 % prognozowanych dochodów ogółem.

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3315367
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl