BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Szanowni Mieszkańcy!

Na podstawie art.6m ust.2a ustawy z dnia 13 września 196 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. 2018.1454 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2018 r., Burmistrz Głuszycy zawiadamia, że została uchwalona nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę określoną w niniejszym zawiadomieniu należy wnosić bez wezwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 marca 2019 roku.

Wysokość opłaty została wyliczona na podstawie informacji wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy. W związku ze zmianą wysokości opłat mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Głuszyca:

 • 13,00 zł - miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny
 • 18,00 zł - miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny.

Nowe miesięczne stawki opłat pobierane za opróżnianie pojemników z nieruchomości niezamieszkałych w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny wynoszą:

 • 40,00 zł za pojemnik o pojemności 60 l
 • 48,00 zł za pojemnik o pojemności 120 l
 • 92,00 zł za pojemnik o pojemności 240 l
 • 260,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l
 • 460,00 zł za pojemnik o pojemności 2200 l
 • 928,00 zł za pojemnik o pojemności 5000 l
 • 1400,00 zł za pojemnik o pojemności 7000 l

Nowe miesięczne stawki opłat pobierane za opróżnianie pojemników z nieruchomości niezamieszkałych w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą:

 • 20,00 zł za pojemnik o pojemności 60 l
 • 24,00 zł za pojemnik o pojemności 120 l
 • 46,00 zł za pojemnik o pojemności 240 l
 • 130,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l
 • 230,00 zł za pojemnik o pojemności 2200 l
 • 464,00 zł za pojemnik o pojemności 5000 l
 • 700,00 zł za pojemnik o pojemności 7000 l

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzymuje zawiadomienie o zmianie, w którym podana jest wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości, obowiązująca od 1 marca 2019 roku.

Numer konta do opłaty "śmieciowej": 51 9531 1016 2007 7000 9928 0001.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

 • Nowe deklaracje należy złożyć wyłącznie w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów lub zmiany innych danych w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
 • Opłatę należy wnosić do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc.
 • W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6 m ust.2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy pok. nr 1 lub pod nr tel. 74 8459 479
 • Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie.

 

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 6235613
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl