MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA - NABÓR WNIOSKÓW

Burmistrz Głuszycy w terminie od 20 września 2017 r. do 31 października 2017 r. ogłasza otwarty nabór wniosków dla osób zainteresowanych modernizacją indywidualnych źródeł ciepła w 2017 i 2018 roku.

Gmina Głuszyca zamierza aplikować o dofinansowanie w ramach konkursu na realizację programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Nabór wniosków w WFOŚiGW trwa od 28 kwietnia 2017 r. do wyczerpania alokacji.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane biomasą (charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 ).

Dotacja wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż:                                
- 7.000,00 zł dla mieszkania w bloku wielorodzinnym,

- 10.000,00 zł dla domu jednorodzinnego,

- 4.000,00 zł na jedno mieszkanie dla kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny.

Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny dla wnioskodawcy.

Dotacja będzie udzielana po zrealizowaniu zadania przez mieszkańca, przedłożeniu zapłaconych faktur/rachunków i złożenia kompletnego rozliczenia.

Kosztem kwalifikowanym zadania jest m.in.:

  • koszt przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji; 
  • demontaż starej instalacji źródła ciepła; 
  • zakup i montaż nowego źródła ciepła;
  • koszt przyłączy gazowych i energetycznych;
  • zbiornik na ciepłą wodę użytkową;
  • wkład kominowy; 
  • roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.;
  • Wszystkie zamontowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać certyfikaty zgodności CE

UWAGA

O uczestnictwo w realizacji projektu mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne mieszkające na terenie Gminy Głuszyca, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Głuszyca, na której planowana jest modernizacja.

Program nie obejmuje modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz budynków w budowie. Nie obejmuje zadań polegających na montażu kominków.

Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym tj. posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia.

Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

O udziale w projekcie przygotowywanym przez Gminę Głuszyca decyduje kolejność złożonych prawidłowo wypełnionych Wniosków.

Uwaga: złożenie wniosku stanowi nieodwołalne zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z programu związanego z modernizacją kotłowni.

Informacje dotyczące Programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”  dostępne są pod adresem

 http://www.wfosigw.wroclaw.pl/index.php?/www/Aktualnosci/50-milionow-zlotych-na-likwidacje-okolo-10-tysiecy-kotlow-weglowych

 

Druk Wniosku dostępny jest:

  • w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Głuszyca (www.gluszyca.pl
  • w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 1.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Do pobrania:

-Informacja dla mieszkańców

-Uchwała Rady Miejskiej

-Opis Programu WFOŚiGW

-Wniosek o udzielenie dotacji

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3319152
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl