Kontrola obowiązku zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorców z terenu Gminy Głuszyca

Burmistrz Głuszycy wzywa właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach także jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) do okazania umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych przy wykonywaniu obowiązku zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne, a także do przechowywania i okazywania osobom upoważnionym do kontroli aktualnej umowy zawartej z podmiotem odbierającym odpady komunalne oraz dowodów zapłaty za tę usługę - podstawa prawna: art. 6 ust.1 i w związku z art. 5 ust.1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVI/162/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głuszyca (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z dnia7 marca 2013 r., poz.1656).

Użytkownicy nieruchomości i części nieruchomości niezamieszkałych, gdzie prowadzona jest działalność, w wyniku której powstają odpady komunalne oraz odpady wynikające z prowadzonej działalności są obowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady komunalne. Dotyczy to sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych itp., gdzie wytwarzane są odpady komunalne.

Aktualne umowy wraz z dowodami uiszczenia opłat na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Głuszycy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Brak złożenia przedmiotowych dokumentów skutkować będzie szczegółową kontrolą działalności przez pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

 

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3490328
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl