BUDOWA PRZYŁĄCZY DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Na podstawie Uchwały Nr XXV/173/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Głuszyca na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Głuszyca,  Burmistrz Głuszycy ogłasza V konkurs wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Głuszyca obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej.

Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2020. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określa Uchwała.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia 2020 r. Wnioski, sporządzone na obowiązującym wzorze, należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy lub drogą pocztową na adres Urząd Miejski ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.


Wnioski rozpatrywane będą wg terminu złożenia wniosku i poprawności złożenia wniosku.

Do pobrania:
- wniosek

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3343599
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl