PORZĄDKUJEMY GOSPODARKĘ ŚCIEKOWĄ – MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK!

Burmistrz Głuszycy Roman Głód ogłasza już po raz trzeci konkurs wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Głuszyca na realizację zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Głuszyca, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej. Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny (prawo własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego) do obiektu znajdującego się na terenie Gminy Głuszyca. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2018.

Maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 1.500 zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów (na podstawie wystawionych faktur, rachunków). Dotacja nie może być wykorzystana na:

- dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlany), robociznę własną wnioskodawcy oraz wszelkie koszty poniesione na uzyskanie niezbędnych zgłoszeń, uzgodnień, pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami,

- koszty związane z likwidacją zbiornika na ścieki sanitarne, odpływu ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej, wód lub do gruntu.

 Termin składania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia 2018 r. Wnioski sporządzone na obowiązującym wzorze  należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miejski ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wnioski rozpatrywane będą wg terminu złożenia wniosku
i poprawności złożenia wniosku.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określa Uchwała Nr XXV/173/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lipca 2016 r.   w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Głuszyca na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Głuszyca.

Do pobrania:

- uchwała

-wniosek.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 2988204
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl