OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSTRUKTORA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOLCACH

Dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy  ogłasza nabór na stanowisko instruktora świetlicy wiejskiej w Kolcach od 03.04.2017 do 31.08.2017r.

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

ul. Grunwaldzka 26

58-340 Głuszyca

tel. 74 8456 334

Miejsce pracy:

Świetlica wiejska w Kolcach

Wymiar czasu pracy: umowa zlecenie, w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku

Wymagania konieczne:

- wykształcenie pedagogiczne,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

- cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- nie być karaną/ym za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz nie może toczyć się przeciwko niej

postępowanie karne,

Wymagania dodatkowe:

-doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

-wysoka kultura osobista,

- komunikatywność,

- umiejętności plastyczne, muzyczne,

- kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

- planowanie, organizowanie, prowadzenie różnorodnych form pracy z dziećmi i młodzieżą,

- nadzór nad pomieszczeniami świetlicy,

- sprzątanie pomieszczeń świetlicy,

- dbałość o powierzone mienie.

 Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- curriculum vitae (ze zdjęciem),

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-kserokopie świadectw pracy,

-kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw

publicznych,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania

rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 (Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

  • List motywacyjny, CV, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 Termin i miejsce składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy do dnia 20.03.2017r. włącznie do godz. 15.00 w sekretariacie CK-MBP, ul. Grunwaldzka 26 w Głuszycy w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem
i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór

na stanowisko instruktora świetlicy wiejskiej w Kolcach”. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

            Kandydaci spełniający wymagania konieczne w dniu 21 marca 2017r. do godz. 15.00 drogą telefoniczną zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzone w dniu 22 marca 2017r. w siedzibie Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy od godz. 9.00.

  • Zastrzegamy, że kandydaci, którzy nie spełniają wymagań koniecznych nie zostaną powiadomieni o kolejnych etapach rekrutacji.

 

(-) Monika Rejman

Dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Głuszycy

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 2620516
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl