OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSTRUKTORA W CENTRUM KULTURY-MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy ogłasza nabór na stanowisko instruktora w Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy.

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

ul. Grunwaldzka 26

58-340 Głuszyca

tel. 74 8456 334

 

Miejsce pracy: Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna

Wymiar czasu pracy: pełny etat, praca zmianowa

Wymagania konieczne:

- wykształcenie minimum średnie z dodatkowymi ukończonymi kursami lub szkołami o charakterze artystycznym, fotograficznym, muzycznym (skrzypce, fortepian, gitara), teatralnym lub wykształcenie wyższe (pedagogiczne, fotograficzne, kulturoznawstwo, wychowanie plastyczne, wychowanie muzyczne, animacja kultury lub pokrewne artystyczne),

-kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, dyspozycyjność,

-umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, obsługa stron internetowych,
-umiejętności organizacyjne,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- organizowanie imprez kulturalnych,
- prowadzenie kółek zainteresowań ( artystyczne, muzyczne itp. z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi),
- dokumentacja pracy własnej i placówki,
- promocja działalności Centrum Kultury w mediach ( prasa, strona internetowa),
- prowadzenie dokumentacji fotograficznej,
- obsługa sprzętu audiowizualnego i estradowego.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV(ze zdjęciem),
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie,
5) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczenia, opinie),
6) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
7) ewentualnie prace prezentujące posiadane umiejętności artystyczne (prezentacje multimedialne, prace ręczne, fotografie),

8)oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

List motywacyjny, CV, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy do dnia 29.08.2017r. włącznie do godz. 12.00 w sekretariacie CK-MBP, ul. Grunwaldzka 26 w Głuszycy w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora w Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy”. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania konieczne w dniu 30 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00 drogą telefoniczną zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzone w dniu 31 sierpnia 2017r. w siedzibie Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy od godz. 9.00.

Zastrzegamy, że kandydaci, którzy nie spełniają wymagań koniecznych nie zostaną powiadomieni o kolejnych etapach rekrutacji.

 

 

Dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Głuszycy

(-) Monika Kulus

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 2620514
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl